„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”- projekt realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Pelplińskiej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pelplinie realizuje Umowę, zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant zawarty w umowie  przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Pelplin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w wysokości 3780,00 zł. Otrzymane pieniądze przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz środków do dezynfekcji.

Udzielone wsparcie przyczyni się  do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników WTZ zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.