Informacje o Szkolnych Kołach Caritas

Co to jest Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas.

Szkolne Koło Caritas jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych  opiekunem Koła jest nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane. Opiekę duchową sprawuje asystent kościelny, który czuwa też nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i włączała się w pracę nad formacją jego członków.

Cele i zadania SKC

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koła mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

Formy działania

Członkowie Szkolnego Koła na miarę swoich możliwości:

·                     identyfikują w swym otoczeniu (szkolnym, sąsiedzkim) osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna – zbiórki na wsparcie leczenia, na zakup książek, wyprawek itp.);

·                     angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki, przedszkola, szpitale, domy dziecka itp.);

·                     wspierają działalność charytatywną Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. zbiórkach żywności, kwestach, akcjach promocyjnych).

SKC organizują swoje działania zgodnie ze wspólnie wypracowanym przez jego członków planem pracy.

Jak założyć SKC?

Szkolne Koło Caritas (SKC) zrzesza pod egidą Opiekuna uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w  chrześcijańskiej miłości bliźniego w ramach wolontariatu. Kołem opiekuje się nauczyciel zatrudniony w szkole. SKC może powstać w szkole każdego typu – podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej. Powstają też Koła Przedszkolne i Akademickie.

Prawną podstawą powstawania Kół w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność SKC określa regulamin. Musi być też ona zgodna ze statutem szkoły.

Powołanie Szkolnego Koła Caritas

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez nauczyciela i grupę uczniów. Uczniowie składają deklaracje chęci zaangażowania się w działania wolontaryjne  w ramach Koła. Zgodę na przynależność dziecka do SKC muszą wyrazić też rodzice/prawni opiekunowie. Na prośbę grupy inicjatywnej (nauczyciel i uczniowie) dyrektor szkoły kieruje do dyrektora Caritas archidiecezji wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego zasad działania Koła w szkole. Koło powstaje z chwilą podpisania tego porozumienia przez dyrektora Caritas archidiecezji i dyrektora szkoły. Członkowie Koła po okresie 3 miesięcy od złożenia deklaracji i po spełnieniu określonych wymogów otrzymują legitymacje.

Opiekun Koła

Każde Szkolne Koło Caritas musi mieć swojego opiekuna. Odgrywa on istotną funkcję na etapie powstawania Koła – jako jego inicjator lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją szkoły i Caritas archidiecezji. Później jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu członków w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz jej realizacji. Opiekun jest członkiem Szkolnego Koła oraz członkiem Zarządu Koła z głosem decydującym w sprawach Koła.

Asystent kościelny

Sprawuje Opiekę duchową nad Kołem. Czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego i Regulaminem Koła. Nadzoruje działalność Koła w imieniu Caritas. Jest nim mianowany przez Dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej koordynator SKC.

Spotkania formacyjne, szkoleniowe i integracyjne

Co tydzień odbywają się spotkania informacyjno-formacyjne Koła.

Wolontariusze SKC uczestniczą też w diecezjalnych zjazdach SKC, które mają charakter integracyjno-szkoleniowy i odbywają się raz do roku. Dla nich Caritas diecezjalna organizuje także wyjazdy wakacyjne, zimowe, rajdy i wycieczki.

 

Opiekunowie SKC uczestniczą 2-3 razy w ciągu roku w spotkaniach szkoleniowo-formacyjnych organizowanych przez Caritas diecezjalną.

Jakie korzyści przynosi istnienie SKC?

 

·                     uczy miłości bliźniego;

·                     kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi;

·                     uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych;

·                     przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;

·                     uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę;

·                     wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej;

·                     pozwala na realizację własnych inicjatyw;

·                     wpływa na zmianę postaw;

·                     umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji;

·                     sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania

 

·                     umożliwia udział w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.

Historia powstania SKC

 

Inspiracją do powstania i oficjalnego powołania pierwszego Szkolnego Koła Caritas była młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie wraz ze swoją opiekunką mgr Marią Kowalską, która zaszczepiła w młodych ludziach ducha

W szeroko rozumianą działalność charytatywną Caritas Polska na stałe wpisały się Szkolne Koła Caritas, organizacje dziecięce i młodzieżowe, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. miłosiernej służby. Miało to miejsce 16 września 1995r. w trzecim roku istnienia młodej Diecezji oraz Caritas. W akcie powołania czytamy:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej świadoma owocnej współpracy z dawnym Szkolnym Kołem PCK i w odpowiedzi na prośbę młodzieży II LO (42/16/95) z dnia 8 września 1995 roku, zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Rzeszowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas przy II LO im. Płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie.

 

Wielkim sukcesem pierwszego SKC było zorganizowanie środków (30 tys. zł) na zakup bioprotez dla swej koleżanki, która jako dziecko straciła dwie dłonie wchodząc pod kosiarkę.