FEPŻ

Podprogram 2023 

Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a więc do 8 września 2023 r. do końca grudnia 2024 r.  

  • Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się w od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła się od połowy czerwca i potrwa do końca grudnia 2024 r.  
  • W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do  Podprogramu 2023, 
  • Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023 
  •  

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy 

Program realizowany jest pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Cel programu: 

Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.  

Zadania i działania realizowane w programie: 

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 – 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej

 – 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023. 

Pomoc wydawana jest na podstawie: 

  • Skierowania stanowiącego załącznik nr 5 do Wytycznych IZ (wydaje OPS) 
  • Listy osób zakwalifikowanych załącznik nr 2 wraz z załącznikami nr 7 (wydaje OPS) 
  • Kwalifikacji osoby w kryzysie bezdomności na podstawie załącznika nr 6 do Wytycznych IZ (kwalifikuje OPR/ OPL) 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FEPŻ #PomocŻywnościowa #Pomagamy  Więcej informacji na stronie https://caritas.pl/fepz/