FEAD

 

 

Edycja 2017/2018

Edycja 2018/2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Caritas Diecezji Pelplińskiej bierze udział w  realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 który przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebującym poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. 

Działania towarzyszące są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać. W ramach Programu można skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących ekonomii prowadzenia gospodarstwa domowego, dietetyki, niemarnowania żywności czy zajęć kulinarnych.

Caritas Diecezji Pelplińskiej od października 2017r do maja 2018r zrealizowała 11 spotkań warsztatowych,  przy czym zakończyliśmy czas realizacji działań towarzyszących na bieżący podprogram .Uczestnicy spotkania zdobyli przydatne informacje na temat wartości odżywczych, nauczyli się przygotowania różnorodnych posiłków, oraz budżetowania wydatków domowych. Terminy, spotkań zaplanowanych w ramach działań towarzyszących można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznym właściwym dla miejsca zamieszkania, Organizacji Partnerskiej realizującej dystrybucje jak również na naszej stronie internetowej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM  

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2017

ZAPRASZAMY NA DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli z terenu Diecezji Pelplińskiej Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)  i Ośrodków Pomocy Społecznych (OPS) dotyczące  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Termin:23.10.2017r godz.10.00  –    Pelplin ul. Sambora 28

Chętne Organizację mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Informacji udziela p. Ewa Chyła – koordynator programu tel. 605 378 414

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH:

PZC: Nowe, Brusy, JCHKW Starogard Gdański, Św. Wojciech Starogard Gdański, NSPJ Starogard Gdański, Pieniążkowo, Subkowy, Bożepole Wielkie, Linia, MB Starogard Gdański, ŚDS Rajkowy

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
– organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
– racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
– przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
– prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚĆI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie .Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2017”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1.    groszek z marchewką 4 kg,
2.    fasola biała 4 kg,
3.    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
5.    powidła śliwkowe 1,5 kg,
6.    makaron jajeczny 4,5 kg,      
7.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8.    ryż biały 4 kg,
9.    kasza gryczana 2 kg,
10.  herbatniki maślane 0,6 kg,
11.   mleko UHT 7 l,
12.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13.    gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14.    szynka drobiowa 3 kg,
15.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18.    cukier biały 4 kg,
19.    olej rzepakowy 4 l,
20.    miód wielokwiatowy 0,4 kg,
21.    kabanosy wieprzowe 0,36 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE;

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Pelplińskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

 

 POŻYTECZNE LINKI;

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2017.

Film Informujący PO PŻ 2014 – 2020.

 PLIKI DO POBRANIA;

·         załącznik nr 1 – lista osób

·         załącznik nr 2 – ewidencja wydania artykułów dla rodziny

·         załącznik nr 4 – sprawozdanie miesięczne

·         załącznik nr 5 – skierowanie część A i B

·         załącznik nr 6 – oświadczenie dot. osób bezdomnych

·         załącznik nr 7 – oświadczenie dot. listy OPS

 

KONTAKT

Ewa Chyła – Koordynator POPŻ Caritas Diecezji Pelplińskiej

tel. 605 378 414

e-mail: echyla@caritas.pl

Magazyny Programu Pomocy Żywnościowej

  1. Szkolna 1

83-211 Jabłowo